Prasības uzņēmumu vadītājiem un atbildīgajiem
par elektroietaišu ekspluatāciju 

MC-MAGNUM-Prasibas_uznemumu_vaditajiem-1.jpeg                      PIETEIKTIES                             

Kursa norises laiks:  26.jūlijā 10.00 - 16.00
Kursa forma: Klātiene
Kursa norises vieta: Viestura iela 6, Jūrmala, Bulduru Tehnikuma telpās
Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas (padziļinātais kurss)
Kursa mērķi:
1.Sniegt praktisku skaidrojumu, kā uzņēmumā organizēt darbus atbilstoši MK Nr.1041 prasībām, lai nodrošinātu nepieciešamos pasākumus drošai darbu organizēšanai un ekspluatācijai. 
2. Sniegt padziļinātas zināšanas par MK Nr.11041 noteikumiem.
Mērķauditorija: Seminārs paredzēts atbildīgajiem par elektroiekārtu ekspluatāciju, kā arī uzņēmuma valdītājiem.
Apmācāmā ieguvumi:
1. Padziļinātas zināšanas par MK Nr.1041noteikumiem.
2. Padziļinātas zināšanas kā organizēt darbus atbilstoši MK Nr.1041 noteikumiem.
3. Zināšanas par nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu.
Apliecinošie dokumenti: Apliecība
Lektors: Ainars Knipšis (LEB sertifikācijas departamenta eksperts).

 Ar 2014. gadu stājās spēkā MK Nr.1041 noteikumi par elektroapgādes objektu organizatoriskām un tehniskām drošības prasībām. 
  Pēc likuma par šo prasību ievērošanu ir atbildīgs VALDĪTĀJS
(uzņēmuma īpašnieks vai darbinieks, kas deleģēts pārstāvēt uzņēmumu - direktors).
 Nākamā atbildīgā persona ir atbildīgais par elektroiekārtu ekspluatāciju (lielākos uzņēmumos enerģētiķis, mazākos atbildīgas, kuram ir C
z elektrodrošības grupa).
 Noteikumi ar likuma spēku nosaka, kam uzņēmumā uz vietas ir jābūt organizētam un rakstiski noformētam, lai elektrodrošības ziņā tiktu nodrošināta maksimālā atbildība un drošība.

Kursa programmas saturs:

  • Kas ir Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 un ko tie nosaka.
  • Par atbildīgo personu uzskaitījumu, pienākumiem, atbildību, tiesībām un to noformēšanu.
  • Atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju - pienākumi, atbildība, tiesības un to noformēšana.
  • Organizatoriskie pasākumi uzņēmumā drošai darbu izpildei.
  • Tehniskie pasākumi uzņēmumā drošai darbu izpildei.
  • Aizsardzības līdzekļi darba veikšanai.
  • Pielietojamie mēraparāti, mērījumu veikšanas metodika.
  • Drošības zīmes un nožogojumi.
  • Nepieciešamās dokumentācijas uzskaitījums un noformēšana.